Bekijk de inzendingen

Van ruwe RAW-data naar informatiehub

Van ruwe RAW-data naar informatiehub

STARC en CROW ontwikkelden samen een praktische analysetool die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden complexe RAW-bestekken te analyseren. De tool bedient alle gebruikers in datagedreven werken: van assetmanagers en -specialisten tot kleinere gemeenten waar gebruikers verantwoording dragen voor meerdere domeinen tegelijk.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De RAW-systematiek omvat juridische, administratieve en technische voorschriften voor het samenstellen van contracten en creëert op die manier meer uniformiteit in de bestekken van opdrachtgevers. De systematiek kent op moment van schrijven 38 hoofdstukken. Per hoofdstuk dat wordt herzien, komt er een werkgroep samen (bestaande uit diverse experts) voor continue aanscherping. CROW beheert de RAW-systematiek, inventariseert onder gebruikers welke informatie nog mist, een update nodig heeft of uitgebreid moet worden en springt daar vervolgens op in. In dit proces wordt ervoor gezorgd dat partijen die deze contractsystematiek gebruiken kunnen putten uit actuele inzichten op het gebied van RAW. 

Zo’n informatievoorziening vergt goede tooling voor het analyseren van RAW-bestekken. Vanwege verouderde softwareapplicaties bij CROW werd het voeren van kwalitatieve analyses bemoeilijkt, ook omdat het draagvlak was weggeëbd. Daarop is besloten om met STARC een Proof of Concept te doen. In een pressure cooker omgeving bevestigde STARC veel waardevolle inzichten uit de bulk met data te kunnen halen. In acht weken tijd is een praktische tool opgezet die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden bestekken te analyseren. Deze ontwikkelingen zijn enthousiast door CROW ontvangen en weerspiegelt hoe STARC draagvlak wist te creëren voor de implementatie van de tooling. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De tooling zorgt onder andere voor…  

  • … inzicht in de met de RAW-systematiek gemaakte duurzaamheidsimpact. Er is een schat aan data met betrekking tot oppervlakken, volumes en tonnages aan binnen RAW-werken toegepaste materialen te vinden, waarmee trends en ontwikkelingen aantoonbaar kunnen worden gemaakt.
  • … inzicht in de mate waarin bepaalde onderdelen van de RAW-systematiek wel of niet worden gebruikt. Dit inzicht kan bijdragen aan het maken van de juiste keuzes voor wat betreft het gericht herzien van onderdelen ervan.
  • … een versnelling van het RAW-werkgroepwerk, het verbeteren van de kwaliteit en het vinden van RAW-specialisten.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Enthousiasme, wilskracht en intrinsieke motivatie vormen de basis voor het realiseren van gezamenlijke doelstellingen in de gebouwde omgeving. Het creëren van draagvlak voor datagedreven werken is evenzeer belangrijk: laat je stakeholders daarom eerst de meerwaarde van je aanpak zien en ervaren om verandering in zowel gedrag, als cultuur, teweeg te brengen. 

De gebouwde omgeving vooruithelpen betekent ook: het zo toegankelijk mogelijk maken van de informatievoorziening. Daarom staat bij de tooling praktische inzetbaarheid centraal. De tool bedient alle gebruikers: van assetmanagers en -specialisten tot kleinere gemeenten waar gebruikers verantwoording dragen voor meerdere domeinen tegelijk. 

Waar ben je het meest trots op?

Het vervult STARC en CROW van trots om te zien hoe deze slimme, gezamenlijke aanpak ruwe data tot leven heeft gebracht. En dat de gehele keten in de gebouwde omgeving van nieuwe inzichten profiteert. Niet alleen de primaire gebruikers, te weten (decentrale) overheden, maar ook aannemers, ingenieursbureaus, directievoerders en andere stakeholders. Het is nu op landelijk niveau inzichtelijk wat er gebeurt in de bouwsector en wat er wordt aanbesteed. Gezien de complexiteit van RAW en de bijbehorende datastructuur, is de snelheid waarmee de tooling is opgeleverd, bijzonder te noemen.