Bekijk de inzendingen

Toekomstbestendig 3D bouwen

Duurzame Toegankelijkheidsciteria (DUTO) specifiek voor BIM-modellen vormen een concrete stap om digitale duurzaamheid van ruimtelijke data te borgen.

Toekomstbestendig 3D bouwen

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben Duurzame Toegankelijkheidsciteria (DUTO) specifiek toepasbaar gemaakt op BIM-modellen. Zo kun je op basis van in het project ontwikkelde tooling BIM-modellen zelf toetsen aan de DUTO-eisen. Daarnaast besteden we aandacht aan het archiveren van deze modellen volgens de DUTO-eisen. Hiervoor hebben we een toetskader ontwikkeld. Dit kan helpen bij afwegingen rond de aanschaf van tooling, om BIM-modellen langdurig toegankelijk te houden. Het fundament voor dit kader is gevormd door toepassing van de nieuwste principes en normen uit de archiefwereld, die algemeen gelden en verplichtend voor alle datavormen zijn.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De interdisciplinaire samenwerking tussen BIM-specialisten en archiefexperts levert het volgende op:

  • Inzicht in behoefte over hergebruik van data, nu en in de toekomst.
  • Bewustwording: een instrument waarmee een organisatie kan vaststellen in hoeverre zij hergebruik van ruimtelijke data nu en in de toekomst kan toepassen.
  • Een open source validatietool voor toetsing van BIM-modellen, gebaseerd op open standaarden, waarmee in de toekomst geautomatiseerd (machine leesbare) informatie leveringsspecificaties (ILS) gecontroleerd kunnen worden op hun volledigheid.
  • Een validatietool die niet alleen staat, maar past in de totale ICT-architectuur van de bebouwde omgeving en die van de archiefwereld.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

  1. Datasets zijn te waardevol om maar bij 1 project te gebruiken. Zonder een goede ontvangstomgeving raakt deze data verloren.
  2. Zoek voor grote vraagstukken de samenwerking op met sectoren en kennis waarmee je niet vertrouwd bent.
  3. De projectresultaten kunnen door collega’s en professionals worden toegepast om vorm te geven aan de nieuwe wet hergebruik van overheidsinformatie (Europese Hergebruikrichtlijn) die overheden er toe verplicht om openbare overheidsinformatie op verzoek te delen in elektronisch herbruikbare vorm en in een open format.
  4. Voorkomen van faalkosten door nu al eisen aan BIM-modellen te stellen voor hergebruik van data in de toekomst.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we erin geslaagd zijn om binnen 10 jaar nadat we dit onderwerp op de kaart hebben gezet, behalve bewustzijn, een concrete stap te zetten in de oplossing van het grote vraagstuk “hoe borgen we digitale duurzaamheid van ruimtelijke data?/herbruikheid van ruimtelijke data?” Dat we hiervoor verschillende expertisen die voorheen geen contact met elkaar hadden, bij elkaar gebracht hebben om een eerste gezamenlijk resultaat neer te zetten.